Institut de
Conservació-Restauració
Aplicada al Moble

L'Institut de Conservació-Restauració Aplicada al Moble (ICRAM) opera dins de l'àmbit de la conservació-restauració del patrimoni cultural. El seu ideari està regit pels criteris i principis deontològics establerts per les denominades "Cartas del Restauro" i per les associacions nacionals i internacionals de restauradors.

ICRAM neix l'any 2.000, fruit d'una vocació d'ensenyament, per respondre a la gran demanda social d'uns estudis de restauració del moble, gairebé inexistents en el nostre país i que, lamentablement, en moltes ocasions no garanteixen una formació adequada.

Només un profund coneixement del moble i de la seva evolució històrica, i de les tècniques i els materials adequats per la seva restauració poden garantir una recuperació propera a l'estat original d'aquestes obres, salvaguardant d'aquesta manera el nostre patrimoni cultural. Aquesta és la major ambició de ICRAM.

Objetius dels estudis

Conèixer l'evolució històrica del moble, els materials, les tècniques d'ebenisteria i ornamentals (incrustació, marqueteria, talla, daurat, etc.), així com els acabats.

Aprendre a diagnosticar l'estat de conservació de l'obra. Habituar-se a avaluar les degradacions i causes d'alteracions, i a triar els mètodes d'intervenció adequats per al correcte desenvolupament del procés de conservació-restauració del moble.

Facilitar el domini de la metodologia i de les tècniques que permetran afrontar la restauració d'un moble entenent-lo com un bé cultural.

Oferir un coneixement integral del procés de restauració del moble en un mínim període d'aprenentatge.

Adquirir habilitat i destresa amb les eines i materials utilitzats en la conservació del moble.

Característiques i metodologia dels cursos

Cursos de diferent durada, d'octubre a juny, i intensius a l'estiu.

Horaris de matí, tarda o nit.

Grups reduïts (14 alumnes per curs). Atenció personalitzada.

Les classes s'imparteixen en castellà o català, segons el grup ho sol·liciti.

Aprenentatge eminentment pràctic dels continguts teòrics necessaris per a una formació completa.

Visites a museus, centres de restauració i tallers.

L'escola proveeix de les eines i els materials necessaris per al treball a la classe.

L'alumne realitzarà la major part de les pràctiques sobre el seu propi moble. En cas de no disposar d'un, l'Institut se'l proporcionarà.

Els professors, juntament amb els alumnes, realitzen un examen detallat de l'objecte a restaurar, avaluant la degradació i causes de deteriorament i escollint els mètodes d'intervenció adequats. A partir d'aquesta avaluació, formulen la proposta de restauració.

Aplicació pràctica de les últimes tendències en conservació i restauració del moble, sempre en concordança amb les directrius de les denominades "Cartes del Restauro" i de les associacions de conservadors-restauradors, mantenint, però, els coneixements acumulats per la tradició artesana.

Professorat

Cursos impartits per professionals en actiu de les diferents especialitats, amb una dilatada experiència professional i docent i una formació acadèmica completa i interdisciplinària.

ICRAM s'ofereix com un punt de trobada d'especialistes organitzant cursos monogràfics i conferències, propiciant contactes amb associacions i col·laborant amb museus, centres de restauració i diverses entitats culturals.

On estem?

Institut de Conservació-Restauració Aplicada al Moble
Passatge Mulet, 15 baixos
08006 BARCELONA (Sant Gervasi)